Warunki korzystania

z serwisu na potrzeby zapewnienia przejrzystego i bezpiecznego środowiska internetowego

1. Postanowienia ogólne

1.1 Warunki określają prawa i obowiązki w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności informacje na temat wszelkich ograniczeń związanych z korzystaniem usług oferowanych przez Serwis.

1.2 Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszych Warunków. Akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z usług oferowanych przez Serwis. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych niniejszych Warunkach.

1.3 Warunki są dostępne na stronie internetowej https://bmg-goworowski.pl

1.4 Warunki mogą zostać w każdym czasie bezpłatnie utrwalone i zwielokrotnione przez Użytkownika dowolną techniką.

1.5 Ilekroć w Warunkach użyto wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w znaczeniu podanym w pkt. 2 Warunków.

1.6 Warunki stanowią integralną część pozostałych regulacji mających zastosowanie do usług oferowanych przez Serwis.

2. Definicje

2.1 Dostawca – BMG Goworowski spółka z o. o. z siedzibą w Gdyni, ul. Łużycka 9 81-537 Gdynia, REGON: 221967840

2.2 Formularz – dedykowany wzór dokumentu zawierający wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego zgłoszenia Zawiadomienia, dostępny pod adresem https://www.mercedes-benz.pl/dsa

2.3 Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://bmg-goworowski.pl

2.4 Usługa internetowa – treść prezentowana przez Dostawcę za pośrednictwem Serwisu.

2.5 Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

2.6 Warunki – niniejsze Warunki korzystania z Serwisu na potrzeby zapewnienia przejrzystego i bezpiecznego środowiska internetowego.

2.7 Zgłoszenie – czynności składające się na proces przekazania przez Użytkownika informacji o nielegalnych treściach występujących w Serwisie.

3. Korzystanie z serwisu

3.1 Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania Użytkownikowi możliwości korzystania z Usług internetowych, Serwisu lub podjęcia innych odpowiednich działań, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, naruszający niniejsze Warunki lub inne regulacje właściwe dla Serwisu.

3.2 Korzystanie z Usług internetowych stanowi nadużycie w rozumieniu pkt. 3.1 powyżej, w szczególności w sytuacji, w której Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób naruszający prawa Użytkowników, innych osób trzecich, Dostawcy lub podmiotów powiązanych z nim kapitałowo.

3.3 Użytkownik zapewnia, że

3.3.1 informacje które korzystając z Serwisu przekazuje Dostawcy, w tym jego dane osobowe, są kompletne i zgodne z prawdą;

3.3.2 wykorzystuje sprzęt wolny od wszelkiego rodzaju złośliwego lub nielegalnego oprogramowania;

3.3.3 jest właścicielem wszelkich praw do informacji przesyłanych Dostawcy, może z nich swobodnie korzystać, w szczególności Użytkownik zapewnia, że wszelkie informacje przekazane Dostawcy nie są obciążone prawami osób trzecich, które uniemożliwiałyby ich wykorzystanie.

3.4 Zabronione jest używanie Serwisu do rozpowszechniania informacji spełniających następujące kryteria:

3.4.1 noszących znamiona treści rasistowskich, naruszające prawa człowieka lub w inny sposób godzących w pochodzenie rasowe lub etniczne;

3.4.2 stanowiących informacje fałszywe;

3.4.3 treści powszechnie uznanych za obraźliwe, agresywnych, nękających, nienawistnych, nieprzyzwoitych, grożących lub z innych powodów uznanych za kontrowersyjne;

3.4.4 naruszających powszechne przepisy prawa, Warunki lub inne powszechnie obowiązujące wytyczne mające zastosowanie do Serwisu, w tym Usług internetowych.

3.5 Wszelkie zmiany informacji przekazanych w ramach korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zgłaszać Dostawcy.

4. Działania podejmowane w przypadku stwierdzenia naruszenia

4.1 W następstwie powzięcia przez Dostawcę informacji o występujących w Serwisie treściach naruszających postanowienia niniejszych Warunków, Dostawca może wykonać następujące czynności, tj.:

4.1.1 tymczasowo wstrzymać publikację treści niezgodnych z Warunkami;

4.1.2 trwale usunąć treści niezgodne z Warunkami;

4.1.3 zablokować konto Użytkownika i dezaktywować powiązane z nim treści na okres 1 miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy lub 1 roku;

4.1.4 trwale zablokować konto Użytkownika i dezaktywować wszystkie związane z nim treści;

4.1.5 uniemożliwić Użytkownikowi zakładanie nowych kont w ramach Serwisu;

4.1.6 podjąć inne niezbędne kroki w celu przywrócenia stanu zgodnego z Warunkami.

4.2 Dostawca wdraża działania, o których mowa w pkt. 4.1 powyżej każdorazowo uwzględniając wagę, częstotliwość oraz skalę danego naruszenia. Ponadto stosując i egzekwując ograniczenia określone w Warunkach Dostawca działa z należytą starannością w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym praw podstawowych, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów, a także innych praw podstawowych i wolności.

4.3 W celu prowadzenia monitoringu treści publikowanych w ramach Serwisu, Dostawca nie używa narzędzi wykorzystujących algorytmiczne podejmowanie decyzji.

4.4 W ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania pierwotnej decyzji Dostawcy, o której mowa w pkt. 4.1 powyżej, Użytkownik ma możliwość wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Formularza ze wskazaniem adresu e-mail, na który Dostawca ma udzielić Użytkownikowi odpowiedzi. Dostawca, w ciągu miesiąca od otrzymania odwołania Użytkownika, ustosunkuje się do niego i za pośrednictwem wiadomości e-mail poinformuje Użytkownika o zmianie decyzji lub utrzymaniu jej w mocy.

5. Mechanizm przekazywania i rozpatrywania zgłoszeń

5.1 Użytkownik chcąc powiadomić Dostawcę o nielegalnych treściach lub naruszeniach Warunków opublikowanych w Serwisie może posłużyć się Formularzem, wysłać wiadomość mailową na adres marketing@bmg-goworowski.pl lub wysłać zgłoszenie pisemne na adres siedziby Dostawcy.

5.2 Użytkownik dokonujący zgłoszenia w formie innej niż za pośrednictwem Formularza jest zobowiązany wskazać w zawiadomieniu co najmniej:

5.2.1 opis naruszenia, tj. co miało miejsce i kto brał w tym udział;

5.2.2 czas popełnienia naruszenia, a jeśli nie jest to możliwe przybliżony okres jego wystąpienia;

5.2.3 wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji danej informacji poprzez wskazanie adresu URL (link do dokładnej strony Serwisu na której wystąpiło naruszenie) oraz stosownie do rodzaju danego naruszenia, zawarcie dodatkowych informacji innych niż adres URL (link do właściwej strony Serwisu) umożliwiających identyfikację nielegalnych treści;

5.2.4 uzasadnienie powodów, według których wskazane informacje stanowią treści sprzeczne z Warunkami lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

5.2.5 imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail Użytkownika, z wyłączeniem Zgłoszeń dotyczących informacji pozostających w związku z przestępstwami o charakterze seksualnym;

5.2.6 oświadczenie Użytkownika, z którego wynika, że przekazane przez niego informacje są prawidłowe i kompletne.

5.3 Niezwłocznie po dokonaniu Zgłoszenia Dostawca poinformuje Użytkownika, który zawarł w treści Zgłoszenia swój adres e-mail, o otrzymaniu jego Zgłoszenia, a po jego rozpatrzeniu o swojej decyzji oraz jej uzasadnieniu.

5.4 W sytuacji, w której Zgłoszenie Użytkownika będzie niedokładne lub niekompletne, Dostawca zawiadomi Użytkownika o konieczności uzupełnienia Zgłoszenia. Dostawca zastrzega sobie prawo nierozpatrywania Zgłoszeń nieuzupełnionych lub pozostawionych bez odpowiedzi.

6. Przetwarzanie danych osobowych

6.1 Administratorem danych osobowych jest Dostawca.

6.2 Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail rodo@auto.pocztabmg.pl

6.3 Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się m.in. w następujących celach:

6.3.1 wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

6.3.2 realizacji Zgłoszenia oraz zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń wynikających ze Zgłoszenia, realizując tym samym prawnie uzasadniony interes Dostawcy.

6.4 Odbiorcą danych Użytkownika mogą być pracownicy, współpracownicy Dostawcy, podmioty przetwarzające dane w imieniu Dostawcy oraz podmioty upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.5 Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, które mogą obligować Dostawcę do przetwarzania danych, a w odniesieniu do pozostałych celów opartych na prawnie uzasadnionym interesie Dostawcy, przez okres ważności tych celów albo do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu.

6.6 Podane przez Użytkownika dane osobowe nie są udostępniane podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

6.7 Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

6.8 Użytkownik ma prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, żądania przeniesienia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6.9 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji Zgłoszenia, z wyłączeniem Zgłoszeń dotyczących informacji pozostających w związku z przestępstwami o charakterze seksualnym.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Warunki wchodzą w życie z dniem 17 lutego 2024 r.

7.2 Dostawca ma prawo do zmiany Warunków w szczególności z następujących przyczyn:

7.2.1 zmiany przebiegu procesu składania Zgłoszenia;

7.2.2 konieczności poprawy bezpieczeństwa Użytkowników, w tym konieczność przeciwdziałania nadużyciom dokonywanym w związku z korzystaniem z Serwisu;

7.2.3 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść Warunków.

7.3 Nowe Warunki wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie, przy czym w odniesieniu do Użytkowników, którzy wysłali do Dostawcy Zgłoszenie przed dniem wejścia w życie nowych Warunków, zastosowanie znajdują Warunki w brzmieniu zaakceptowanym przy wysłaniu Zgłoszenia.

7.4 Informacje o możliwości korzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibie i na stronach internetowych powiatowych rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspekcji Handlowych oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

7.4.1 https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

7.4.2 https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

7.4.3 https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kontakt Jazda testowa Oferta

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.